main image

آموزش استفاده از نرم افزار ریست و نحوه ریست پرینتر

در آموزش زیر روش کلی استفاده از نرم افزار ریست ، برای ریست نرم افزاری پرینترهای سامسونگ آورده شده است. در نظر داشته باشید که برای مدل های مختلف ممکن است این روش متفاوت باشد. بنابرین بعد از خرید نرم افزار ، حتما آموزش ارسال شده همراه با نرم افزار ریست را مطالعه نمایید.

قبل از اجرای برنامه به نکات زیر دقت نمایید:

• از سالم بودن کابل USB و قطع نشدن برق در طول کار اطمینان حاصل کنید .
• به غیر از این پرینتر، هیچ دستگاه دیگری از طریق پورت USB به کامپیوتر متصل نباشد.
  (تمام دستگاههای که به کامپیوتر وصل هستند را قطع کنید.)
• ممکن است که آنتی ویروس کامپیوتر شما اجازه اجرای نرم افزار را ندهد . بنابراین قبل از اجرای نرم افزار ، حتما آنتی ویروس را غیرفعال نمایید.
• ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﺻﻞ ﮐﺮده و روشن کنید.
• در صورتی که پرینتر دارای نمایشگر می باشد و در نمایشگر پرینتر پیغام Stop وجود دارد ، حتما با کلیدهای جهتی آن را در حالت Continue قرار دهید و OK کنید. دقت کنید که در حالت استوپ ، برنامه را اجرا نکنید.

• در صورتی که در نمایشگر پرینتر ، پيغام عدم شناسايي يا عدم سازگاري کارتریج مانند toner cartridge not compatible یا toner cartridge not installed یا مشابه این پیغام ها وجود دارد ، نرم افزار ریست را اجرا نکنید.

• در صورتی که پرینتر دارای نمایشگر نیست (مانند ML-2955ND یا M2020 و مدل های مشابه) یا نمایشگر آن کامل نیست (مانند SCX-3400 ) ، حتما باید برنامه ایزی پرینتر منیجر (Easy Printer Manager ) در کامپیوتر نصب شود تا خطای پرینتر در کامپیوتر نشان داده شود . در صورتی که خطاهای عدم شناسایی یا عدم سازگاری کارتریج وجود دارد ، نرم افزار ریست را اجرا نکنید.

دقت کنید که:

• هنگام اجرای برنامه ، همان کارتریج یا چیپی در پرینتر قرارداشته باشد که با آن گزارش مشخصات (ریپورت) گرفته شده و بر اساس آن نرم افزار خریداری شده است.

برای اجرای نرم افزار و ریست پرینتر :

• فایل ارسالی را از حالت فشرده خارج کنید ( اکسترکت کنید ) .
آموزش استفاده از نرم افزار ریست
• در پوشه ایجادشده ، با کلیک کردن روی Reset_Model.exe برنامه را اجرا کنید تا نرم افزار باز شود. (به جای Model ، نام پرینتر نوشته شده است)
آموزش استفاده از نرم افزار ریست
• مطابق شکل زیر پنجره نرم افزار باز خواهد شد :
آموزش استفاده از نرم افزار ریست
• در برنامه باز شده ، روی عبارت Step Reset کلیک کنید و منتظر بمانید تا خط برنامه پر شود .
آموزش استفاده از نرم افزار ریست
• سپس پرینتر برنامه را دریافت نموده و اجرای نرم افزار شروع خواهد شد و بعد از چند دقیقه (2 الی 20 دقیقه) ، پرینتر بصورت خودکار ریستارت میشود.

دقت کنید که:

• از زﻣﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن Step Reset تا زﻣﺎن رﯾﺴﺘﺎرت ﺷﺪن ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ و راه اﻧﺪازي ﻣﺠﺪد ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر، ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﯾﺎ اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ.
(قطعی برق یا کابل یا بستن برنامه و... به منزله نابودی بورد پرینتر می باشد) .
• وﻗﺘﯽ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ بصورت خودکار رﯾﺴﺘﺎرت ﺷﺪ و آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ را ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و روي ﭼﯿﭗ آن را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻧﻮاري ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﭗ را از ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ خارج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ را در ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
آموزش استفاده از نرم افزار ریست
(محل قرارگیری چیپ با توجه به مدل ممکن است با شکل بالا متفاوت باشد).
• اﮐﻨﻮن ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ و می تواند بدون چیپ کار کند .
• ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدن ﭼﯿﭗ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﺑﺪون ﭼﯿﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
بعد از اتمام مراحل ریست و پوشاندن چیپ ، حتی برای یک لحظه هم کارتریج چیپ دار نباید در پرینتر استفاده شود !!!
در صورت عدم رعایت این نکته و استفاده از کارتریج چیپ دار بعد از ریست ، بورد فرمتر پرینتر دچار مشکل شده و در موارد زیادی قابل تعمیر نخواهد بود !!!
• جهت اطمینان می توانید بعد از اتمام تمامی مراحل ، سوکت کابل اتصال بین کارتریج و بورد فرمتر پرینتر را قطع کنید تا چیپ توسط پرینتر شناسایی نشود.