main image

نرم افزار ریست پرینترهای سامسونگ


در لیست زیر ، پرینترهای سامسونگ دسته بندی شده اند. جهت مشاهده جزئیات هر مدل و نحوه خرید نرم افزار مربوط به آن ،روی نام پرینتر کلیک کنید. در صورتی که مدل پرینتر شما در لیست زیر موجود نیست با ما تماس گرفته و از آماده بودن نرم افزار اطمینان حاصل نمایید.


پرینترهای اکسپرس تک رنگ (سری Xpress SL-M)
Xpress SL-M2020 | Xpress SL-M2020W | Xpress SL-M2022 | Xpress SL-M2022W
Xpress SL-M2070 | Xpress SL-M2070W | Xpress SL-M2070F | Xpress SL-M2070FH | Xpress SL-M2070FW | Xpress SL-M2070HW
Xpress SL-M2620 | Xpress SL-M2620D | Xpress SL-M2620ND | Xpress SL-M2625 | Xpress SL-M2625D | Xpress SL-M2625ND
Xpress SL-M2820ND | Xpress SL-M2820DW | Xpress SL-M2825ND | Xpress SL-M2825DW
Xpress SL-M2670 | Xpress SL-M2670F | Xpress SL-M2670FH | Xpress SL-M2670FW | Xpress SL-M2670FN | Xpress SL-M2670HN | Xpress SL-M2670HW | Xpress SL-M2670N | Xpress SL-M2670ND | Xpress SL-M2670DW
Xpress SL-M2675 | Xpress SL-M2675F | Xpress SL-M2675FH | Xpress SL-M2675FW | Xpress SL-M2675FN | Xpress SL-M2675HN | Xpress SL-M2675HW | Xpress SL-M2675N | Xpress SL-M2675ND | Xpress SL-M2675DW
Xpress SL-M2870 | Xpress SL-M2870FD | Xpress SL-M2870FW | Xpress SL-M2870N | Xpress SL-M2870ND | Xpress SL-M2870DW
Xpress SL-M2875 | Xpress SL-M2875F | Xpress SL-M2875FD | Xpress SL-M2875FH | Xpress SL-M2875FW | Xpress SL-M2875FN | Xpress SL-M2875 | Xpress SL-M2875HN | Xpress SL-M2875HW | Xpress SL-M2875N | Xpress SL-M2875ND | Xpress SL-M2875DW
Xpress SL-M2830DW | Xpress SL-M2835DW
Xpress SL-M2880FW | Xpress SL-M2885FW
Xpress SL-M3320ND | Xpress SL-M3325ND
Xpress SL-M3820D | Xpress SL-M3820DW | Xpress SL-M3820ND | Xpress SL-M3825D | Xpress SL-M3825DW | Xpress SL-M3825ND
Xpress SL-M3370 | Xpress SL-M3375FD
Xpress SL-M3870 | Xpress SL-M3870FD | Xpress SL-M3870FH | Xpress SL-M3870FW | Xpress SL-M3870HW | Xpress SL-M3870HD | Xpress SL-M3875FD | Xpress SL-M3875FH | Xpress SL-M3875FW | Xpress SL-M3875HW | Xpress SL-M3875HD
Xpress SL-M4020ND | Xpress SL-M4025ND
Xpress SL-M4070FD | Xpress SL-M4070FR | Xpress SL-M4075FD | Xpress SL-M4075FR

پرینترهای اکسپرس رنگی (سری Xpress SL-C)
Xpress SL-С410 | Xpress SL-С410W
Xpress SL-С460 | Xpress SL-С460W | Xpress SL-С460F | Xpress SL-С460FW
Xpress SL-С480 | Xpress SL-С480W | Xpress SL-С480F | Xpress SL-С480FW

پرینترهای تک کاره تک رنگ (سری ML)
ML-1640 | ML-1641 | ML-1645
ML-1660 | ML-1665 | ML-1665K | ML-1667 | ML-1661 | ML-1666
ML-1670 | ML-1675 | ML-1677 | ML-1671 | ML-1676
ML-1860 | ML-1861 | ML-1865 | ML-1865W | ML-1866 | ML-1867
ML-1910 | ML-1915
ML-2160 | ML-2165 | ML-2160W | ML-2165W | ML-2164 | ML-2167
ML-2240 | ML-2241 | ML-22245
ML-2520 | ML-2525 | ML-2525W
ML-2540 | ML-2545 | ML-2540R | ML-2545R
ML-2580 | ML-2580N
ML-2850D | ML-2851ND | ML-2855ND
ML-2950 | ML-2950D | ML-2950N | ML-2955ND
ML-3300 | ML-3310D | ML-3310ND
ML-3710D | ML-3710ND | ML-3750ND
ML-5510N | ML-5510ND
ML-6510N | ML-6510ND

پرینترهای تک کاره رنگی (سری CLP)
CLP-310 | CLP-310N | CLP-310W | CLP-315 | CLP-315N | CLP-315W
CLP-320 | CLP-320N | CLP-320W | CLP-325 | CLP-325N | CLP-325W
CLP-360 | CLP-360W | CLP-365 | CLP-365W
CLP-415 | CLP-415N | CLP-415NW
CLP-620ND

پرینترهای چند کاره رنگی (سری CLX)
CLX-3170 | CLX-3170FN | CLX-3175 | CLX-3175F | CLX-3175FN | CLX-3175FW | CLX-3175N
CLX-3180 | CLX-3180FN | CLX-3185 | CLX-3185FN | CLX-3185W | CLX-3185FW | CLX-3185N
CLX-3300 | CLX-3305 | CLX-3305FN | CLX-3305FW | CLX-3305W
CLX-4195FN | CLX-4195FW
CLX-6220FX

پرینترهای چندکاره تک رنگ (سری SCX)
SCX-3200 | SCX-3205 | SCX-3205W
SCX-3400 | SCX-3405 | SCX-3405W | SCX-3405F | SCX-3405FW | SCX-3400FH | SCX-3405HW
SCX-4200 | SCX-4300
SCX-4600 | SCX-4623F | SCX-4623FN | SCX-4623FH
SCX-4650N | SCX-4650F | SCX-4655N | SCX-4655F | SCX-4655FN | SCX-4655HN | SCX-4655FH
SCX-4705 | SCX-4705ND
SCX-4724FD | SCX-4727FD | SCX-4728FD | SCX-4729FD | SCX-4729FW
SCX-4824FN | SCX-4825FN | SCX-4828FN
SCX-4833FD | SCX-4833FR
SCX-5635FN | SCX-5637FR

فکس پرینترهای تک رنگ (سری SF)
SF-650 | SF-650P
SF-760 | SF-760P