main image

نرم افزار ریست پرینترهای زیراکس


در لیست زیر ، پرینترهای زیراکس دسته بندی شده اند. جهت مشاهده جزئیات هر مدل و نحوه خرید نرم افزار مربوط به آن ،روی نام پرینتر کلیک کنید. در صورتی که مدل پرینتر شما در لیست زیر موجود نیست با ما تماس گرفته و از آماده بودن نرم افزار اطمینان حاصل نمایید.

پرینترهای زیراکس سری WorkCenter
Xerox WC-3025 | Xerox WC-3025BI | Xerox WC-3025V_BI
Xerox WC-3025NI | Xerox WC-3025V_NI | Xerox WC-3025DN | Xerox WC-3025DNI
Xerox WC-3119
Xerox WC-3210
Xerox WC-3215 | Xerox WC-3215NI | Xerox WC-3215DN | Xerox WC-3215DNI
Xerox WC-3220
Xerox WC-3225 | Xerox WC-3225NI | Xerox WC-3225DN | Xerox WC-3225DNI
Xerox WC-3315 | Xerox WC-3315DN
Xerox WC-3325 | Xerox WC-3325DNI
Xerox WC-3335 | Xerox WC-3335DNI
Xerox WC-3345 | Xerox WC-3345DNI
Xerox WC-3550

پرینترهای زیراکس سری Phaser
Xerox Phaser 3020 | Xerox Phaser 3020BI
Xerox Phaser 3052NI | Xerox Phaser 3052DI | Xerox Phaser 3052NDI
Xerox Phaser 3140
Xerox Phaser 3155
Xerox Phaser 3160 | Xerox Phaser 3160B | Xerox Phaser 3160N
Xerox Phaser 3250 | Xerox Phaser 3250D | Xerox Phaser 3250N | Xerox Phaser 3250ND
Xerox Phaser 3260 | Xerox Phaser 3260DN | Xerox Phaser 3260DI | Xerox Phaser 3260DNI
Xerox Phaser 3320 | Xerox Phaser 3320DNI
Xerox Phaser 3330 | Xerox Phaser 3330DNI

پرینترهای زیراکس سری B
Xerox B1022
Xerox B205 | Xerox B205NI
Xerox B210 | Xerox B210DNI
Xerox B215 | Xerox B215NI